1. Klub muzyczny Kokoo to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Kokoo z siedzibą w Łodzi przy Piotrkowskiej 76, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi, KRS pod numerem 0000262965, NIP 7251932383, REGON 100243969
Dalej „Klub” jest miejscem prywatnym i reprezentowanym wyłącznie przez zarząd Klubu.
2. Jedyną oficjalną stroną Klubu muzycznego jest strona www.klubkokoo.pl.
3. Goście uczestniczący w wydarzeniach organizowanych przez Klub automatycznie akceptują niniejszy regulamin oraz wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku zarejestrowanego podczas imprez organizowanych przez Klub, zarówno w formie statycznej (zdjęcia), jak i dynamicznej (film) dla celów marketingowych, promocyjnych oraz wizerunkowych i informacyjnych Klubu. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych oraz obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji, w szczególności: wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie oraz wszelkie inne publicznie i niepubliczne udostępnianie utrwalonego wizerunku zwłaszcza w Internecie, telewizji (naziemnej, kablowej, satelitarnej), czy na billboardach/ plakatach. Klub uprawniony jest do przeniesienia przedmiotowej zgody na rzecz swojego następcy prawnego.

4. W przypadku, gdy gość uczestniczy w wydarzeniu sponsorowanym przez podmioty trzecie lub realizowanym przez Klub na zlecenie podmiotów trzecich, gość, niezależnie od udzielenia zgody, o której mowa w pkt 3, wyraża również zgodę na warunkach określonych w pkt 3 na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia przez te podmioty trzecie.

5. Zgoda określona w pkt 3 i 4 powyżej obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez inne osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących imprez

PRAWO WSTĘPU DO KLUBU

6. Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez Klub, mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem. Zakup biletu, dokonanie rezerwacji oraz wejście na teren Klubu jest jednoznaczne z jego akceptacją.
7. W celu zapewnienia Gościom Klubu bezpieczeństwa oraz komfortu zabawy, Klub zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu każdemu, kto swoim wyglądem, ubiorem lub zachowaniem nie odpowiada standardom obowiązującym na terenie Klubu muzycznego. Dotyczy to również osób umieszczonych na specjalnych pisemnych listach gości lub posiadających ogólnodostępne zaproszenia/karty V.I.P. lub posiadających wcześniejszą rezerwację miejsc siedzących w Klubie.
8. O wejściu osób na teren Klubu decyduje „door policy”. „Door policy” lub pracownicy ochrony klubu, mają prawo odmówić wstępu na teren Klubu bez podania przyczyny.
9. Do Klubu nie będą wpuszczane osoby poniżej 18 roku życia, nieposiadające dowodu tożsamości, osoby nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających oraz ubrane nieodpowiednio w stosunku do sugerowanego dress code danego wydarzenia. „Door policy” lub pracownik ochrony ma prawo do wylegitymowania gościa Klubu w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego wieku. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany wymaganej minimalnej granicy wiekowej.
10. Pierwszeństwo wstępu do lokalu mają posiadacze kart członkowskich VIP.
11. Ze względów bezpieczeństwa, pracownicy ochrony Klubu mają prawo odmówić wstępu na teren lokalu w przypadku gdy ilość osób w Klubie, przekracza maksymalnie dozwoloną ilość osób mogących przebywać na terenie lokalu.
12. Osoby przebywające w Klubie mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników Klubu i ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
13. Zabrania się wnoszenia na teren Klubu:
jedzenia,
napojów,
alkoholu,
środków odurzających oraz innych substancji, których posiadanie i rozpowszechnianie jest zabronione prawnie,
broni palnej i gazowej,
noży i innych ostrych przedmiotów,
wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych,
innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia gości Klubu, zwierząt
14. Pracownik ochrony ma prawo do przeszukania zawartości torebek, plecaków oraz odzieży. W przypadku odmowy poddania się ww, kontroli, Klub zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren Klubu.
15. Osoby zachowujące się agresywnie lub stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych gości Klubu, ich mienia oraz mienia Klubu, w stanie upojenia alkoholowego, będące pod wpływem środków odurzających oraz swoim postępowaniem naruszające regulamin Klubu zostaną wyproszone z lokalu.

REZERWACJE, OPŁATA ZA WSTĘP, GODZINY OTWARCIA KLUBU
16. Klub jest czynny w piątki i soboty w godzinach 22:00-5:00
17. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanej imprezy bez podania przyczyny. W takim przypadku przysługuje zwrot pieniędzy za zakupione wcześniej bilety lub opłacone miejsca siedzące. Odwołanie imprezy nie upoważnia do jakichkolwiek innych roszczeń.
18. Klub nie odpowiada za wydarzenia o charakterze losowym, które mogą wystąpić podczas imprezy, takich jak: pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, katastrofa, alarm bombowy i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilety ani do odszkodowania za inne roszczenia związane z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.
19. Godzina zamknięcia Klubu jest ustalana stosownie do okoliczności przez Managera Klubu.
20. Za wejście do Klubu pobierana jest opłata. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny biletu w zależności od wydarzenia.
21. Opłata za wejście do klubu nie podlega negocjacjom i nie jest ona zwracana w przypadku wyjścia z Klubu. Bilet jest jednorazowego użytku.
22. Rezerwacje obowiązują do godziny 24:00 w dniu wydarzenia. W przypadku nie przybycia w umówionej godzinie Klub zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji bez zwrotu wpłaconej kwoty rezerwacyjnej.

BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZAILNOŚĆ CYWILNA I KARNA
23. Klub jest obiektem monitorowanym.
24. Goście Klubu są zobowiązani do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń obsługi Klubu oraz ochrony.
25. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu Klubu, pracownicy ochrony mają prawo użyć przewidzianych prawem środków w celu niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa w Klubie.
26. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w Klubie, popełnienia wykroczenia lub niestosownego zachowania, pracownicy ochrony mają prawo ująć sprawcę i niezwłocznie przekazać w ręce Policji. Za szkody wyrządzone w Klubie odpowiada sprawca zniszczenia, lub osoba za niego odpowiedzialna.
27. Osoby dopuszczające się zniszczenia mienia Klubu ponoszą odpowiedzialność materialną i karną.
28. Zabrania się organizacji akcji promocyjnych, reklam oraz zbiórek pieniężnych bez zgody kierownictwa Klubu.
29. Zabrania się użytkowania wyposażenia Klubu niezgodnego z przeznaczeniem np. wchodzenia na pufy, stoliki, sofy lub sprzęt DJa.
30. Zabrania się wychodzenia poza teren Klubu z przedmiotami stanowiącymi własność Klubu np. szklanki, kieliszki, coolery itp.
31. Obsługa Klubu zastrzega sobie prawo do usuwania szklanek, butelek i tym podobnych pozostawionych w miejscach gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla innych osób.
32. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w mieniu lub na osobie w tym na terenie przyległym do Klubu lub w jego obrębie.
33. W Klubie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przystosowanych miejsc dla palących- Taras widokowy Klubu. Osoby przebywające w tych miejscach, dobrowolnie zgadzają się na przebywanie w zadymionym pomieszczeniu.
34. Goście Klubu przyjmują do wiadomości, że mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwiękowego mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
35. Obsługa Klubu ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.
36. Zgodnie z art. 15. Pkt 2 pracownicy klubu mają obowiązek odmówić sprzedaży alkoholu osobie niepełnoletniej.
37. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione czy zgubione na terenie Klubu.

REGULAMIN SZATNI
38. Szatnia w Klubie jest obowiązkowa.
39. Za zgubiony bądź zniszczony numerek obowiązuje opłata w wysokości 20 zł.
40. Klub nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych w szatni i nie bierze tym samym odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe, dokumenty, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze itp.
41. Pracownik szatni nie przyjmuje odzieży od kilku osób na przechowanie wspólne.
42. Podstawą do wydania przechowywanej odzieży jest numerek stanowiący własność klubu.
43. Pracownik szatni nie jest zobowiązany do weryfikacji tożsamości osoby odbierającej.
44. W przypadku zgubionego numerka, rzeczy będą wydawane po zakończeniu imprezy lub w innym terminie ustalonym z managerem Klubu.
45. Za rzeczy pozostawione na terenie Klubu, Klub nie ponosi odpowiedzialności.
46. Pozostawione rzeczy w szatni mogą zostać przechowane do 7 dni.
47. Klub ponosi odpowiedzialność za odzież pozostawioną w szatni i zgubioną z winy Klubu do kwoty 200 zł.
48. Klient pozostawiający rzeczy w szatni akceptuje regulamin.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
49. Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od dnia 01.01.2019 do dnia jego modyfikacji lub odwołania.
50. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Klubu, o której mowa w pkt 2 sekcji oraz recepcji Klubu.

Łódź, Moniuszki 1
tel: +48 690-433-154
e-mail: kontakt@klubkokoo.pl

MANAGER
Iza Fomaidis
tel: +48 690-433-154
Szef Baru GOLD STAGE
Michał Pająk
Szef Baru BLACK STAGE
Szymon Jabłoński